شماره فصل اسم قیمت نوع نمایش نمایش داده شود نمایش داده نشود تغییر قیمت